شناسه خبر: 19461 منتشر شده در مورخ: 1398/9/11 ساعت: 12:33 گروه: اجتماعی  
آیین نامه ماده 25 قانون حمایت از حقوق معلولان + فایل متنی

آیین نامه ماده 25 قانون حمایت از حقوق معلولان + فایل متنی

متن آیین نامه اجرایی ماده (25) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1389/9/9 که به تصویب هیئت وزیران رسید و ابلاغ شد.

به گزارش ایران سپید آیین نامه اجرایی ماده (25) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1389/9/9 که به تصویب هیئت وزیران رسید و ابلاغ شد.

 

تصویب نامه هیئت وزیران

 

شماره: 113789/ ت56263 ه

تاریخ: 9/9/1398

وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 

هیئت وزیران  در جلسه 3/9/1398 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارای و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد تبصره ماده ماده (25) قانون حمایت از حقوق معلولان – مصوب 1396 آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده (25) قانون حمایت از حقوق معلولان

ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

  1. وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
  2. سازمان: سازمان بهزیستی کل کشور.
  3. قانون: قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396
  4. افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید: افراد موضوع بند الف ماده 1 قانون که توسط کمیسیون  پزشکی _ توانبخشی  تعیین و نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان، دارای معلولیت شدید و خیلی شدید شناخته شده اند.
  5. اولیا: پدر و مادر یا سرپرست قانونی فرد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید  که عهده دار پرداخت هزینه های مترتب بر معلولیت  وی هستند.
  6. حقوق، مزایا و دستمزد مشمول مالیات: حقوق، مزایا و دستمزد موضوع  ماده 83 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366

ماده 2- پنجاه درصد (50% ) حقوق و مزایا و دستمزد  مشمول مالیات یکی از اولیای  افراد دارای معلولیت  شدید یا خیلی شدید اعم از اینکه  در منزل یا مراکز نگهداری یا بیمارستان نگهداری شوند، مطالبق شرایط این آیین نامه  از پرداخت مالیات معاف است.

ماده 3- سازمان موظف است پس از تعیین نوع و شدت معلولیت افراد دارای معلولیت، به درخواست یکی از اولیا و حسب بررسی های صورت گرفته و تایید مراتب، گواهینامه ای شامل موارد زیر صادر کند:

  1. تایید شدت معلولیت توسط کمیسیون پزشکی _توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان.
  2. مشخصات کارفرما و محل اشتغال
  3. تایید مسئولیت پرداخت هزینه های مترتب بر فرد دارای معلولیت توسط یکی از اولیای متقاضی.

تبصره: 1- معافیت موضوع این آیین نامه صرفاً در مورد یکی از اولیای شاغل که گواهینامه یاد شده به نام وی صادر شده است، اعمال خواهد شد.

تبصره2- کلیه اقدامات مربوط به فرایند تقاضا، صدور گواهینامه  و ارسال آن به اداره امور مالیاتی مربوط از طریق سامانه های الکترونیکی دستگاه های ذی ربط انجام خواهد شد.

ماده 4- کارفرما مکلف است پس از صدور گواهینامه موضوع ماده 3 این آیین نامه در زمان پرداخت حقوق، مزایا و دستمزد، با ضمیمه کردن اسناد مربوط به فهرست حقوق پرداختی، معافیت مذکور را بر اساس مقررات، درآمد مشمول مالیات حقوق مشمولین این آیین نامه، اعمال کند.

تبصره_ در صورت عدم اعمال معافیت، فرد مشمول می تواند با ارایه مدارک مربوط و با رعایت  مقررات موضوع  ماده 242 اصلاحی قانون  مالیات های مستقیم مصوب 1380 در خواست  استرداد اضافه پرداختی مالیات مذکور را به اداره امور مالیاتی  ذی ربط ارایه کند.

ماده 5- در صورت زوال شرایط معافیت  اعم از کاهش یا رفع معلولیت، قطع پرداخت هزینه های مترتب بر معلولیت  فرد یا فوت فرد معلول به اظهار اولیا یا اطلاع یافتن سازمان، اولیای مشمول معافیت موضوع این آیین نامه موظفند مراتب را به سازمان و کارفرما اعلام کنند و سازمان نیز مکلف است موضوع را جهت لغو معافیت  مذکور به اداره  امور مالیاتی ذی ربط اعلام نماید.

تبصره- کارفرما مکلف است پس از اعلام سازمان در خصوص تغییرات موضوع ماده 4 این آیین نامه، نسبت به قطع اعمال معافیت مذکور اقدام و برابر مقررات، مالیات تعلق گرفته را کسر و به اداره امور مالیاتی ذی ربط پرداخت کند.

ماده6- معافیت موضوع  این آیین نامه برای درآمدهای موضوع تبصره های 1 و2 الحاقی ماده 86 قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1396 – قابل اعمال خواهد بود.

 

(امضا: اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور)

 

مواد و تبصره های ذکر شده در  آیین نامه اجرایی ماده 25 قانون حمایت از حقوق معلولان

ماده ۸۳ – درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (‌مقرری
یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون.

‌تبصره: درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه می‌شود:

‌الف – مسکن با اثاثیه معادل ۲۵ درصد و بدون اثاثیه ۲۰ درصد حقوق و مزایای مستمری نقدی (‌به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده ۹۱‌این قانون) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می‌شود.

ب – اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ۱۰ درصد و بدون راننده معادل ۵ درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی (‌به استثنای مزایای نقدی معاف‌موضوع ماده ۹۱ این قانون) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می‌شود.

ج – سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت‌کننده حقوق.

ماده 242 - اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه ، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می‌باشد ، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مودی پرداخت کند .

تبصره: مبالغ اضافه دریافتی از مودیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد (1/5%) در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد می‌باشد و از محل وصولی‌های جاری به مودی پرداخت خواهد شد . حکم این تبصره نسبت به مالیاتهای تکلیفی و علی‌الحساب‌های پرداختی در صورتی که اضافه بر مالیات متعلق باشد درصورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مودی مسترد نشود از تاریخ انقضای مدت مزبور جاری خواهد بود .

ماده 86 - پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده(85)­ این قانون محاسبه و کسر و‌ تا پایان ماه بعد(1) ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت‌کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه‌های بعد فقط ‌تغییرات را صورت دهند.

تبصره 1- در مورد پرداختهایی که از طرف غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی، به عمل می­آید،پرداخت­کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیت­های قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع ماده(84) این قانون، به نرخ مقطوع ده درصد(10%) محاسبه،کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت­کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسوول پرداخت مالیات و جریمه­های متعلق خواهندبود.

تبصره 2- پرداخت­های دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه­های علوم،تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وسایر موسسات آموزشی و پژوهشی قانونی دارای مجوز رسمی از وزارتین فوق­الذکر می­باشند، به اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیر کارکنان خود در قالب حق­التدریس مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد(10%) و حق­التحقیق، حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد(5%) با رعایت سایر احکام مقرر در تبصره(1) خواهدبود. 

2. به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده(86) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/04/1396 تبصره ماده (86) اصلاحی 31/04/1394 حذف و دو تبصره به این ماده الحاق گردید.تاریخ اجرای این ماده واحده 11/06/1396 میباشد.

تبصره- پرداخت‌هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی‌باشند، با عنوان حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدریس، حق‌التحقیق و حق پژوهش پرداخت می‌کنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده (84) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد(10%) می‌باشد.کارفرمایان موظفند درموقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین‌شده در ماده(86) این قانون با اعلام مشخصات دریافت‌کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام‌شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و درصورت تخلف، مسوول پرداخت مالیات و جریمه­های متعلق خواهند بود.

تذکر: ضمنا این تبصره به موجب بند 18 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، اصلاح شده بود .

فایل ورد را از اینجا دانلود کنید

 

 

  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
کلید واژه
 
نظرات بینندگان
نظر شما
لطفا جهت تسهیل ارتباط خود با ایران سپید، در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید:
1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.
2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.
3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.
4. ثبت نظرات در سايت ايران سپيد براي هر نظر حداکثر 400 واژه است.
نام:
ایمیل:
نظر: *