شناسه خبر: 19862 منتشر شده در مورخ: 1398/10/18 ساعت: 10:12 گروه: اخبار روزنامه ایران سپید  
روزنامه چهارشنبه 18 دی 1398

روزنامه چهارشنبه 18 دی 1398

۱۰ استراتژی و راهبرد سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور - ایران به احترام فرمانده ایستاد - طرح کمک معیشتی به حساب ۴۱۹ هزار خانوار جدید واریز میشود - از لیزر انتظار معجزه نداشته باشید - اعلام برندگان جوایز گلدن گلوب (2020) - اعزام فوتبال نابینایان به توکیو مشخص نیست - حبس و دیه مجازات قتل مزاحم تلفنی

روزنامه «ایران سپید»

چهارشنبه 18 دی 1398

12 جمادی الاول 1441

8 ژانویه 2020

سال بیست و چهارم شماره 6326

صاحب امتیاز:

خبرگزاری جمهوری اسلامی      

مدیر مسئول: سهیل معینی

سامانه پیامکی: 3000465040

نشانی پستی: تهران- ص.پ. 158755388

تلفن: 84711371

شماره انتشارات: 5-88548892

وبسایت: www.iransepid.ir

پست الکترونیک: iransepid@icpi.ir

........عناوین این شماره......

۱۰ استراتژی و راهبرد سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور 2

ایران به احترام فرمانده ایستاد 8

طرح کمک معیشتی به حساب ۴۱۹ هزار خانوار جدید واریز میشود 9

از لیزر انتظار معجزه نداشته باشید 10

اعلام برندگان جوایز گلدن گلوب (2020) 13

اعزام فوتبال نابینایان به توکیو مشخص نیست 16

حبس و دیه مجازات قتل مزاحم تلفنی

............ویژه

* ۱۰ استراتژی و راهبرد سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور: دکتر حسینی در جلسه شورای برنامه ریزی، معاونین، مشاورین، رؤسای ادارات و مدیران و کارشناسان سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور ۱۰ استراتژی و راهبرد سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور را ترسیم و تبیین کرد. دکتر حسینی اولین استراتژی و راهبرد سازمان آموزش و پرورش استثنایی را گسترش، تثبیت و تعمیق عدالت آموزشی برشمرد. وی در این راستا شناسائی کامل جمعیت هدف، مداخله بهنگام و مؤثر در توسعه فرهنگهای توانبخشی، آموزش و پرورش برای کودکان و دانشآموزان و نیز بزرگسالان با نیازهای ویژه را مورد تأکید قرار داد. دکتر حسینی دومین راهبرد و استراتژی مهم را در جهت فراگیرسازی آموزش و پرورش دانشآموزان با نیازهای ویژه برشمرد. در این استراتژی حرکت از سمت رویکرد تفکیکی و جداسازی دانشآموزان با نیازهای ویژه به سمت آموزش و پرورش تلفیقی است که در نهایت باید تمرکز و گسترش فراگیرسازی با همه الزامات آن را بعنوان یک استراتژی مهم مورد نظر و توجه و تمرکز قرار دهیم. وی در این مورد افزود: این موضوع به عدالت آموزشی، فراگیرسازی و بویژه برای دانشآموزان با نیازهای ویژه کمک خواهد کرد و همچنین آماده سازی دانشآموزان با نیازهای ویژه و نیز دانشآموزان عادی برای زندگی در جامعه را بیشتر محقق خواهد ساخت. دکتر حسینی استراتژی سوم را نگاه انطباقی، همسوسازانه و مناسبسازانه عنوان کرد و بیان داشت: این موضوع بسیار مهم است که اگر قرار است فراگیرسازی با رویکرد عدالت آموزشی و آماده سازی زندگی اجتماعی فراهم آید، شرط آن مناسبسازی و مستندسازی نظام آموزش و پرورش در همه ابعاد آن با شرایط دانشآموزان با نیازهای ویژه است. وی چهارمین سیاست و راهبرد سازمان را توسعه مشارکتها در همه ابعاد آن دانست. در این راستا مشارکت درون سازمانی و برون سازمانی مورد نظر قرار خواهد گرفت؛ لذا ما باید در ابعاد مشارکت، هم ارکان درون سازمانی و هم برون سازمانی را درگیر نماییم و هم در قلمرو مشارکت، مشارکت و قلمرو آن را توسعه بخشیم. دکتر حسینی همچنین ادامه داد: از حیث ابعاد مشارکت درون سازمانی، مشارکت معلمان، دانشآموزان، کارکنان و کارشناسان و پیشکسوتان و بازنشستگان و اولیاء دانشآموزان و از بعد مشارکت برون سازمانی، مشارکت دستگاههای دولتی، بخش عمومی، تشکلهای مردمی و خیرین و خصوصاً مجمع خیرین مدرسه ساز را زمینه سازی جذب مشارکت نماییم و همچنین، از حیث قلمرو مشارکت و توسعه آن، انواع مشارکتها از حیث مالی و اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و علمی را تدارک ببینیم. دکتر حسینی در ادامه عنوان کرد: پنجمین سیاست و راهبرد سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، بر جامعه پذیری و اجتماعی شدن این سازمان متمرکز است. این سیاست گرچه در پیوند کامل با توسعه مشارکت در سطح کلان، میانی و خرد مبتنی است، اما در عین حال اجتماعی شدن سازمان را میتوان بعنوان یک سرفصل مستقل نیز مطرح کرد. وی افزود: در این راستا اینکه مسائل سازمان را تبدیل به نیاز کنیم و  به جامعه منتقل نماییم و مسئله خود را به مسئله جامعه، بویژه بخشی از جامعه که میتواند همراه و مخاطب ما باشد تبدیل نماییم، ناظر بر فرآیند اجتماعی شدن سازمان است. در این مسیر پیوست اطلاعرسانی، ایجاد سازمان شیشه ای و ارتباطات و تبادلات مؤثر با ابعاد و اضلاع جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وی اضافه کرد: ششمین راهبرد سازمان بر تکریم ارباب رجوع، تمرکز بر حقوق شهروندی با روانسازی ارائه خدمات و فعالیتها در بستر فناوریهای نوین خواهد بود. در این راستا شعار راهبردی تردد امواج به جای تردد افراد باید مد نظر قرار گیرد که راه اندازی میز خدمت الکترونیکی، گامی در این راستا خواهد بود. دکتر حسینی افزود: هفتمین استراتژی و راهبرد ما در سال جدید، ارتقاء کیفیت و فراگیری آموزش در همه ابعاد آموزش و پرورش و توانبخشی خواهد بود. در عین حال تمرکز و توجه به توسعه آموزشهای مهارتی، فنی و حرفه ای و تدوین و تصویب سند جامع راهبردی آموزشهای فنی حرفه ای و توجه به آموزش همراه با تولید و پیوند محصولات دانشآموزان با نیازهای ویژه، به جامعه و تجاریسازی آن و نیز توجه به مسائل ورزشی و برنامه های فوق برنامه و توسعه رشد هنر و بازی همراه با آموزش، از محورهای مورد توجه در راستای تحقق این استراتژی خواهد بود. وی هشتمین نگاه راهبردی را در برنامه ریزیها تمرکز و توجه به ارتقاء کمی و کیفی توانبخشی، توانخواهان و دانشآموزان با نیازهای ویژه عنوان کرد و افزود: تجهیزات و وسایل توانبخشی جدید باید شناسایی و مدارس از این حیث نیاز سنجی و مورد آمایش سرزمینی قرار گیرند و سپس هم از حیث نیروی انسانی و هم تجهیز و وسایل توانبخشی جهت جذب و تجهیز استفاده از اعتبارات دولتی و جذب مشارکتهای اجتماعی تأمین و مدارس و مراکز، از این حیث تجهیز شوند. دکتر حسینی در خصوص نهمین استراتژی و راهبرد سازمان گفت: استراتژی بعدی بر تمرکز زدایی و کاهش تمرکز سازمانی مبتنی خواهد بود. سازمان عریض و طویل و پهن پیکر آموزش و پرورش، سازمانی است بشدت متعصب و متمرکز که باید تلاش نماییم با تفویض اختیار به استانها و شهرستانها و خصوصاً مدارس، از دامن متعصب و متمرکز این ابر سازمان، تمرکز زدایی کنیم و کاهش تمرکز را دستور عمل قرار دهیم. دکتر حسینی ادامه داد: مدارس، مناطق و استانها فقط از طریق مدیران و معلمان فهیم و با دانش اداره میشوند که باید نگاه عمودی از بالا به پایین را کاهش داد و با درک توانمندیهای این قشر فهیم و زحمتکش، قدرت انتخاب را به آنها واگذار نمود. دکتر حسینی گفت: دهمین استراتژی سازمان، نگاه دانشبنیاد به برنامه ها، رویه ها، نظام تصمیمگیری و مناسبتها خواهد بود و ما باید تلاش کنیم به سمت جامعه علم بنیاد حرکت کنیم که این هدف از مسیر آموزش و پرورش محقق میشود.

..............سیاسی

* ایران به احترام فرمانده ایستاد. در پی تشییع تاریخی شهید سپهبد قاسم سلیمانی، ابو الفضل فاتح نوشت: بزرگترین تشییع پس از تشییع حضرت امام خمینی و عظیمترین تشییع برای یک فرمانده نظامی در جهان. ایران به احترام فرمانده کبیرش ایستاد.

* عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت: برداشتن گام پنجم کاهش تعهدات برجامی به این معنا نیست که برجام تمام شده یا ایران از برجام خارج شده است؛ بلکه یعنی به تعادلی معقول در برجام رسیده ایم.

* "شارون استون" بازیگر آمریکایی، با انتشار فیلمی از تشییع باشکوه سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی در صفحه توئیتر خود، نوشت: درباره این فیلم چه فکری میکنید؟

* سردار باقرزاده، فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح گفت: من صادقانه به آمریکاییها توصیه میکنم که یک «گودبای پارتی» در منطقه هرچه زودتر برگزار کنند؛ چون صاعقه ها در پیش است.

.........گزارش روز

* طرح کمک معیشتی به حساب ۴۱۹ هزار خانوار جدید واریز میشود: ستاد شناسایی مشمولان کمک حمایت معیشتی اطلاعیه شماره ۱۳ خود را منتشر کرد. در این بیانیه آمده است: همانطور که در اطلاعرسانیهای قبلی به استحضار مردم شریف رسانده شد، درخواست ۴۱۹ هزار خانوار برای دریافت کمک حمایت معیشتی واجد شرایط تشخیص داده شد و در ۱۰ دی، معادل دو ماه به حسابشان واریز شد. تصمیمگیری در مورد سایر متقاضیان، نیازمند بررسی بیشتر است. از این رو طی روزهای آینده و از طریق پیامک یا سایر روشها در این خصوص اطلاعرسانی خواهد شد. تأکید میشود خانوارهایی که واجد شرایط تشخیص داده شوند، کمک حمایت معیشتی معوق آنها پرداخت میشود.

* گلواژه: مبادا با بخیل مشورت! تو را از احسان باز میدارد و از تهیدستی میترساند. امام علی (ع)

...............بهداشت و سلامت

* از لیزر انتظار معجزه نداشته باشید: معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران با بیان اینکه لیزر یک ابزار درمانی است که نمیتوان از آن انتظار معجزه داشت، اظهار کرد: تنها حوزه ای که لیزر در طب اثرات معجزه آسا داشت و واقعاً روشهای درمانی را متحول کرد، حوزه چشمپزشکی است. البته لیزر در درمان ضایعات عروقی پوست تأثیرات قابل توجهی داشته؛ اما در دیگر حیطه ها بیشتر به عنوان یک روش مکمل استفاده میشود. دکتر محسن فاتح افزود: یکی از این روشها استفاده از اثرات حرارتی لیزر است که در جراحیها برای برش بافت یا جهت برطرف کردن موهای ناخواسته استفاده میشود. وی با بیان اینکه استفاده از اثرات زیستی لیزر در دو حیطه کاهش درد و ترمیم بافت کاربرد بیشتری دارد، اظهار کرد: این روش به دلیل اینکه تغییر حرارتی در بافت ایجاد نمیکند با عنوان لیزرهای کمتوان نامگذاری شده است. لیزر کمتوان میتواند اثرات کاهش درد داشته باشد و بخصوص در دردهای مزمن ناشی از آسیبهای بافتی و دردهای موضعی و همچنین در ترمیم بافت و تسریع روند درمان زخمهای مزمن و زخم بستر مؤثر است. حیطه دیگر استفاده از لیزر در واکنشهای فتو دینامیکی است که برای درمانهای هدفمند استفاده میشود. این روش سالهاست در درمان هدفمند انواع سلولهای سرطانی به کار میرود.

* نقش سردار سلیمانی در شکستن حلقه تحریمهای دارویی: وزیر بهداشت گفت: نقش سردار والا مقام، شهید سردار سلیمانی در ذهن مردم ایران بیشتر به دلیل پاکباختگی و صداقتش بود؛ مردم ما هر کس که بدون گرایش خطی و حزبی و سیاسی برای منافع ملیاش زحمت بکشد، صادقانه تشخیص میدهند و قطعاً در دل همه مردم جا پیدا میکند. وی افزود: آشنایی من با سردار بازمیگردد به سالهایی که در سازمان برنامه و بودجه بودم و چهار-پنج سالی که تمام منابع، بخصوص بخش دفاع و امنیت را مدیریت میکردم. به هر حال رابطه تنگاتنگی با این عزیز داشتم و میدانستم که با چه عشقی و با چه صداقتی برای مردم کار میکند. دکتر نمکی با اشاره به نقش شهید سردار سلیمانی در شکستن حلقه تحریمهای دارویی گفت: بعد از اینکه من به وزارت بهداشت رفتم و بعد از آنکه آمریکاییها تحریمهای جدیدی را به ما تحمیل کردند و علیرغم دروغ بزرگشان مبنی بر تحریم نبودن دارو، غذا و تجهیزات پزشکی، اما بیشترین فشار را به  ما در زمینه تهیه دارو و تجهیزات پزشکی آوردند و در همین زمینه نیز من دو نامه به آقای تدروس، دبیر کل سازمان جهانی بهداشت نوشتم که این کار آمریکاییها جنایت علیه بشریت است. سردار قاسم سلیمانی یکی از عزیزانی بود که بشدت کمک میکرد این حلقه تحریم را بشکنیم و از هر راهی که میتوانیم برای مردم عزیزمان دارو را بیاوریم. ایشان با تیمی که در وزارت کشور داشتند، در موارد مهمی به ما کمک کرد.

...........فرهنگ و هنر

* اعلام برندگان جوایز گلدن گلوب ۲۰۲۰: مراسم اعطای جوایز هفتاد و هفتمین دوره جوایزگلدن گلوب با اعلام برندگان در شاخه های مختلف سینمایی و تلویزیونی برگزار شد. درام جنگی «۱۹۱۷» به کارگردانی «سم مندس» توانست با کسب جایزه بهترین فیلم و کارگردانی جوایز گلدن گلوب ۲۰۲۰، برنده بزرگ این جوایز نام گیرد و در بخش تلویزیونی نیز «وارثت» و «فلیبگ» به ترتیب جوایز بهترین سریال درام و کمدی را به خود اختصاص دادند. امسال فیلم «مرد ایرلندی» ساخته «مارتین اسکورسیزی» در پنج شاخه نامزد کسب جایزه گلدن گلوب بود که موفق به کسب هیچ جایزه ای نشد. برخی نامزدها و برندگان بخش سینمایی گلدن گلوب ۲۰۲۰: بهترین فیلم درام

نامزدها: مرد ایرلندی، جوکر، داستان ازدواج، ۱۹۱۷، دو پاپ

برنده: ۱۹۱۷ – بهترین فیلم کمدی یا موزیکال: نامزدها: دولمایت اسم من است، خرگوش جوجو، چاقوکشی، روزی روزگاری در هالیوود، راکتمن. برنده: روزی روزگاری در هالیوود. – بهترین کارگردانی: نامزدها: بونگ جون-هو (اَنگل)، سم مندس (۱۹۱۷)، کوئنتین تارانتینو (روزی روزگاری در هالیوود)، مارتین اسکورسیزی (مرد ایرلندی)، تاد فیلیپس (جوکر). برنده: سم مندس (۱۹۱۷). - بهترین بازیگر نقش اول مرد درام: نامزدها: کریستین بیل (فورد در مقابل فراری)، آنتونیو باندراس (درد و شکوه)، آدام درایور (داستان ازدواج)، واکین فینیکس (جوکر)، جاناتان پرایس (دو پاپ). برنده: واکین فینیکس (جوکر). –

بهترین بازیگر نقش اول زن درام: نامزدها: سینتیا ارویو (هریت)، اسکارلت یوهانسن (داستان ازدواج)، سیرشا رونان (زنان کوچک)، چارلیز ترون (بمبشل)، رنی زلوگر (جودی).

برنده: رنی زلوگر (جودی).

بهترین بازیگر نقش اول مرد کمدی یا موزیکال: نامزدها: دنیل کریگ (چاقوکشی)، رومن گریفین دیویس (خرگوش جوجو)، لئوناردو دیکاپریو (روزی روزگاری در هالیوود)، تارون اگرتون (راکتمن)، ادی مورفی (اسم من دولمایت است). برنده: تارون اگرتون (راکتمن). بهترین بازیگر نقش اول زن کمدی یا موزیکال: نامزدها: آکوافینا (خداحافظی)، آنا دی آرماس (چاقوکشی)، بینی فلدستین (بوکاسمارت)، اما تامپسون (آخر شب)، کیت بلانشت (کجا میری برناردت). برنده:  آکوافینا (خداحافظی). بهترین بازیگر نقش مکمل مرد. نامزدها: تام هنکس (یک روز زیبا در محله)، آل پاچینو (مرد ایرلندی)، جو پشی (مرد ایرلندی)، برد پیت (روزی روزگاری در هالیوود)، آنتونی هاپکینز (دو پاپ). برنده: برد پیت (روزی روزگاری در هالیوود). بهترین فیلمنامه. نامزدها: داستان ازدواج، اَنگل، دو پاپ، روزی روزگاری در هالیوود، مرد ایرلندی. برنده: روزی روزگاری در هالیوود. بهترین موسیقی اصلی متن: نامزدها: بروکلین بیمادر، زنان کوچک، جوکر، داستان ازدواج، ۱۹۱۷. برنده: جوکر.

...........ورزشی

*اعزام فوتبال نابینایان به توکیو مشخص نیست: رئیس فدراسیون نابینایان گفت: در حال حاضر تنها جودو و دو و میدانی نابینایان حضورشان در پارالمپیک توکیو قطعی شده است و وضعیت فوتبال پنج نفره و شنا هنوز مشخص نیست. مظلومی درباره وضعیت شناگر نابینا برای حضور در پارالمپیک توکیو افزود: با توجه به اینکه سیاست کمیته پارالمپیک برای اعزام ورزشکاران به توکیو کسب مدال است، کریمی در مسابقات جهانی لندن هشتم شد و مجوز ورودی به پارالمپیک را کسب کرد. البته این جایگاه چون با سیاستهای کمیته پارالمپیک همخوانی ندارد، احتمال اعزام وی خیلی ضعیف است. به هر صورت در این زمینه کمیته پارالمپیک تصمیمگیرنده است و ما تابع قوانین هستیم. وی گفت: در فوتبال پنج نفره نیز هنوز شرایط برای اعزام تیم به پارالمپیک توکیو مشخص نیست. پیشبینی که کمیته پارالمپیک از این تیم در قهرمانی آسیا داشت، کسب عنوان قهرمانی بود که نایب قهرمان شد. تیمهایی که حضورشان برای پارالمپیک توکیو قطعی شده است، در حال حاضر در اردوی آمادگی کیش بسر میبرند که برای تیم فوتبال پنج نفره هنوز اردویی پیشبینی نشده است. در دو و میدانی نیز ۳ نفر در مسابقات جهانی امارات موفق به کسب سهمیه شدند که تنها مهدی اولاد و بهزاد عزیزی که در این رقابتها طلا کسب کردند، در اردوی کیش بسر میبرند و در جودو نیز محمدرضا خیر اللهزاده و وحید نوری که دارای رنکینگ یک و دو جهان هستند، حضورشان در توکیو قطعی شده است. مظلومی افزود: پیشبینی ما کسب ۴ سهمیه دیگر در دو و میدانی است که امیدوارم در مسابقات فزاغ که اسفند در امارات برگزار میشود، به این موفقیت دست پیدا کنیم. وی در پایان گفت: مأموریت ما کسب سهمیه و اعزام کاروان کیفی به پارالمپیک توکیو است؛ حال چه تعداد از نفرات دارای سهمیه به توکیو اعزام میشوند، بستگی به سیاست کمیته پارالمپیک دارد و در این زمینه ما دخالتی نمیکنیم.

.............حوادث

 

<p dir="RTL" id="7> * حبس و دیه مجازات قتل مزاحم تلفنی: پسر جوان که در جریان درگیری با مزاحم تلفنی مادرش باعث مرگ وی شده بود، پس از محاکمه در شعبه یکم دادگاه کیفری استان البرز به اتهام قتل شبه عمد به پرداخت دیه و سه سال حبس محکوم شد.

رسیدگی به این پرونده از اردیبهشت سال 94 بدنبال مرگ مشکوک مردی افغانستانی در بازداشتگاه پلیس در حالی آغاز شد که نخستین بررسیها نشان میداد وی به اتهام مزاحمت تلفنی برای یک زن دستگیر شده بود. در ادامه تحقیقات شاکی پرونده که زن میانسالی بود به همراه پسرش احضار شدند. پسر این زن گفت: از مدتی قبل مردی ناشناس برای مادرم تلفنی مزاحمت ایجاد میکرد. وقتی متوجه ماجرا شدم، از مادرم پرسیدم این مرد کیست که او گفت نمیشناسمش، مزاحم است. همان روز به مادرم گفتم با وی قرار ملاقات بگذارد. وقتی سر قرار رفتیم، مردی افغانستانی را دیدم که مزاحم تلفنی مادرم بود. با او درگیر شدم. از آنجا که سرباز وظیفه بودم و در کلانتری خدمت میکردم، بلافاصله موضوع را به همکارانم خبر دادم و متهم را دستگیر کردند؛ اما در راه، هنگام انتقال به کلانتری آنقدر از رفتار و حرفهای مرد مزاحم عصبانی شدم که او را کتک زدم. دوستانم نیز به هواخواهی از من کتکش زدند و بعد هم او را تحویل بازداشتگاه دادیم. من فکر نمیکردم بمیرد. در ادامه پزشکی قانونی علت مرگ را ضربه مغزی عنوان کرد و پسر جوان که تنها دوماه به پایان خدمت سربازیش مانده بود، به اتهام قتل عمد دستگیر و محاکمه شد. قضات پرونده وی را به قصاص محکوم کردند؛ اما با اعتراض به رأی و پیگیریهای وکیل مدافع متهم و ارائه برخی اسناد و مدارک، سر انجام پس از سه سال قضات دادگاه قتل را شبه عمد تشخیص دادند و متهم به پرداخت دیه و از جنبه عمومی جرم به سه سال حبس محکوم شد. با گذشت حدود 4 سال از این ماجرا و در حالی که دو سال از محکومیت پسر زندانی گذشته است، مادر وی با کمک مددکاران زندان حدود 130 میلیون تومان از دیه را فراهم کرد و 140 میلیون تومان دیگر لازم است. مادر علی در این باره گفت: همسرم به خاطر معلولیت و بیماری توان کار ندارد و سالهاست که خودم نانآور خانه هستم. همیشه فکر میکردم وقتی پسرم از سربازی برگردد، در تأمین هزینه های خانواده کمکم خواهد کرد و باری که سالها بر دوش کشیدم سبک خواهد شد؛ اما با این اتفاق باری سنگینتر بر دوشم گذاشته شد. برای تأمین دیه پسرم خیلی سختی کشیدیم، اما فقط توانستیم نیمی از آن را تهیه کنیم. اگر نتوانم پول دیه را جور کنم، پسرم باید سالها در زندان بماند.

* مرگ خاموش پدر و دو پسر در خانه: سه عضو یک خانواده سیرجانی بر اثر گازگرفتگی جان باختند. رئیس مرکز اورژانس  سیرجان گفت: این حادثه یکشنبه شب به علت انسداد لوله گاز در شهرک ثار الله این شهر به وقوع پیوست که مجتبی افضلی 38 ساله، پدر خانواده و دو  پسر 12 ساله و 2 ساله اش جان باختند.  مادر خانواده هم در بخش سی سی یو بیمارستان سیرجان بستری شده که حال وی هم رضایتبخش نیست.

 

  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
کلید واژه
 
نظرات بینندگان
نظر شما
لطفا جهت تسهیل ارتباط خود با ایران سپید، در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید:
1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.
2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.
3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.
4. ثبت نظرات در سايت ايران سپيد براي هر نظر حداکثر 400 واژه است.
نام:
ایمیل:
نظر: *